modelklub Bolešiny

LETU ZDAR !!!

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma
Tisk PDF

Modelářský klub SMČR č. 186,modelklub Bolešiny pobočný spolek

 

Stanovy klubu

 

 Schválené Členskou schůzí 27.4.2013

 

I.

Název, působnost a sídlo organizace

 

 1. 1.Název organizace je modelářský klub SMČR č. 186, Modelklub Bolešiny p.s..

 

 1. 2.Sídlo organizace je určováno podle bydliště předsedy klubu.

 

 1. 3.Organizace působí v Pošumaví

 

 1. 4.Organizace používá zkratku MK Bolešiny

 

II.

Charakteristika, poslání a hlavní úkoly

 

 1. 1.LMK Bolešiny (dále jen Klub) je dobrovolnou, sportovní, zájmovou a technickou organizací sdružující zájemce a příznivce modelářské činnosti z Pošumaví.
 • Klub je členem SRMČ z.s. a je registrován pod číslem 186.
 • Klub je zástupcem svých členů ve Svazu Modelářů České republiky z. s. (dále jen Svaz) a zastupuje jejich zájmy i v jednání s jinými organizacemi, orgány státní správy a místní samosprávy

 

 1. 2.Základním posláním a hlavními cíli klubu je vytváření podmínek pro Modelářskou činnost členů klubu a mládeže, propagace modelářského sportu a organizace modelářských sportovních a společenských akcíokruhu své působnosti. Budování, údržba a provoz modelářského areálu v katastru obce Slavošovice.

 

 1. 3.Při své činnosti vychází klub ze stanov Svazu. Ustanovení, která nejsou upravena těmito stanovami, přebírá ze stanov Svazu.případě rozporu mají stanovy klubu přednost před stanovami Svazu.

 

III.

Členství a organizační struktura

1.Členství v Klubu je dobrovolné. Členem se může stát každý občan ČR starší 15 let.Mládež do 15 let věku je sdružována v kroužku působícím v rámci klubu.

 • Zájemce o členství v Klubu podá písemnou přihlášku prostřednictvím kteréhokoliv člena jednateli. Ten ji předloží na nejbližším jednání výboru, který připraví návrh přijetí pro Členskou schůzi.
 • Podmínky pro přijetí za člena kroužku:

-   věk do 15 let

-   písemná přihláška podepsaná jedním z rodičů nebo zákonným zástupcem

-   zaplacení členského příspěvku do 10 dnů od přijetí

-   schválení přijetí výborem

 • Podmínky pro přijetí za člena Klubu jsou:

-   podání písemné žádosti o přijetí za člena k rukám předsedy Klubu,nebo jednatele

-   schválení Členskou schůzí

-   zaplacení vstupního poplatku do data stanoveného při přijímání do Klubu

-   seznámení se Stanovami Klubu a písemné potvrzení souhlasu s nimi

 

2.Členství v Klubu zaniká:

 • písemným odhlášením člena klubu, kroužku
 • neplněním povinností člena klubu, kroužku
 • vyloučením pro hrubé porušení Stanov Klubu
 • u členů kroužku na jejich žádost, nebo po dovršení 15 let věku bez dalších nároků (nebude-li stanoveno jinak)

 

Udělení Čestného členství

Čestné členství může být uděleno členovi Klubu

 • který dosáhne věku 70 let, je členem klubu minimálně 10 let a plní povinnosti stanovené Členskou schůzí
 • za mimořádné zásluhy o klub
 • za dobrou reprezentaci klubu na modelářských soutěžích (umístění na stupních vítězů)
 • zakládajícímu členovi při dosažení 65 let věku
 • za příkladné zastávání funkce člena výboru nebo revizní komise (min. po dobu tří volebních období)

Kandidáta na udělení čestného členství navrhuje Výbor klubu.

Udělení čestného členství schvaluje Členská schůze.

Udělení čestného členství znamená

 • zproštění povinnosti účastnit se brigádnické činnosti a příprav akcí
 • placení pouze základních poplatků stanovených Svazem (ostatní poplatky jsou dobrovolné)
 • všechna práva, kromě vyplacení členského podílu, zůstávají nedotčena

Čestný člen není vyvázán z povinnosti účastnit se členských schůzí.

 

 1. 3.Nejvyšším orgánem Klubu je Členská schůze, která nadpoloviční většinou rozhoduje o činnosti a hlavní náplni práce Klubu. Členská schůze se svolává nejméně 2 krát do roka,toho jedenkrát jako výroční. Návrh na svolání mimořádné schůze může podat kterýkoliv člen klubu k rukám jednatele nebo předsedy klubu. Výbor je povinen tento návrh přijmout a, posoudí-li ho jako opodstatněný, svolá mimořádnou členskou schůzi. O rozhodnutí Výboru bude navrhovatel informován.

Členská schůze

 • volí výbor Klubu a revizní komisi na dobu čtyř let
 • schvaluje Stanovy, jejich změny, rozpočet a plán činnosti
 • rozhoduje o majetkových otázkách
 • stanovuje členské a žákovské příspěvky na kalendářní rok
 • stanovuje pravidla a finanční podmínky provozu modelářského areálu
 • rozhoduje o vyloučení a podmínkách vyloučení členů Klubu a kroužku

 

 1. 4.Výbor klubu se schází dle potřeby. Je tříčlenný při počtu členů do 25 včetně, pětičlenný do 50 včetně, sedmičlenný do 100 členů včetně a devítičlenný nad 100 členů klubu.

Skládá se z předsedy, jednatele, hospodáře, místopředsedy, pokladníka a členů výboru.

Výbor řídí činnost klubu mezi jednotlivými členskými schůzemi. 

Ve své činnosti se řídí usnesením členské schůze.

Předseda a místopředseda jsou zároveň statutárními zástupci Klubu s právem jednat jménem

klubu a právem podpisovým. Statutární zástupci mají právo rozhodovat o finančních otázkách

do výše 3000 Kč resp. do 5000 Kč s dodatečným schválením výboru.

Výbor Klubu je oprávněn rozhodovat o finančních otázkách do výše 5000 Kč resp.

Do 15000 Kč s dodatečným schválením Členskou schůzí.

 

 

 1. 5.Revizní komise je minimálně dvoučlenná a skládá se z předsedy revizní komise a jadnoho až dvou členů. Její povinností je kontrola účetnictví Klubu a kontrola plnění usnesení Členských schůzí. Vede evidenci účasti členů na klubových akcích a jejich přípravě, brigádách a členských schůzích. Zpracovává a předkládá revizní zprávu na Výroční členské schůzi Klubu. Schází se dle potřeby.

 

 1. 6.Práva a povinnosti člena kroužku a člena Klubu

Člen kroužku je povinen

 • platit stanovené příspěvky
 • zúčastňovat se akcí pořádaných pro kroužek.
 • Zúčastňovat se akcí pořádaných Klubem

Má právo

 • zúčastňovat se akcí pořádaných Klubem
 • využívat zařízení Klubu ke svému využití v rámci pravidel pro jejich využívání.

Člen Klubu je povinen:

 • platit členské příspěvky
 • plnit veškeré povinnosti stanovené členskou schůzí
 • účastnit se akcí pořádaných klubem (brigády*, akce, členské schůze)
 • dbát ve svém jednání zájmu a dobré pověsti Klubu

Pro členy se zdravotním nebo tělesným omezením bude Výbor klubu povinnosti

upravovat individuálně.

 

Má právo:

 • zúčastňovat se všech akcí pořádaných Klubem
 • zúčastňovat se Členských schůzí s hlasem rozhodujícím
 • volit a být volen do orgánů Klubu
 • využívat zařízení Klubu ke svému využití v rámci pravidel pro jejich využití
 • bez postihu se nepodílet na přípravě a organizaci jedné jednodenní akce uvedené v kalendáři

Člen starší 70 let má právo

 • neúčastnit se brigádnické činnosti
 • podílet se na přípravě a zabezpečení akcí dle svých možností
 • není zbaven povinnosti účastnit se členských schůzí

*Brigádnickou činností se rozumí činnost spojená s úpravou a údržbou areálu letiště,

vedení kroužku mladých modelářů a údržba travnaté plochy.

 

 1. 7.Postihy a pokuty

Člen Klubu zaplatí pokutu za neúčast na

 • brigádě, a to 150 Kč za každou neodpracovanou hodinu
 • přípravě a organizaci jednodenní akce pořádané Klubem jednorázově částkou 200 Kč
 • přípravě a organizaci hlavní dvoudenní akce jednorázově částkou 300 Kč za každý den
 • členské schůzi jednorázově částkou 200 Kč

Bude postižen, pokud

 • opakovaně neplnění povinností stanovených Členskou schůzí
 • opakovaně se neúčastní klubových akcí (brigády, akce, členské schůze)
 • odmítne uhradit stanovené pokuty.

O druhu postihu rozhodne Výbor klubu a ten pak svůj návrh postihu předloží k 

projednání a odsouhlasení Členské schůzi.

Postihy a pokuty budou řešeny vždy při Výroční členské schůzi, kde bude stanoven i

termín a výše úhrady.

 

Modelářský klub SMČR č.186

Modelklub Bolešiny p. s.

33901 Klatovy, Bolešiny 98

IČO 69460183

 

 

 

 

 

Dodatky ke stanovám

 

26.01.2019

Členská schůze odsouhlasila a schválila výši klubového příspěvku:

 • Klubový příspěvěk aktivního člena ve výši 800 Kč
 • Klubový příspěvěk seniora ve výši 50 Kč