Tisk

Modelářský klub SMČR č. 186,modelklub Bolešiny pobočný spolek

 

Stanovy klubu

 

 Schválené Členskou schůzí 27.4.2013

 

I.

Název, působnost a sídlo organizace

 

 1. 1.Název organizace je modelářský klub SMČR č. 186, Modelklub Bolešiny p.s..

 

 1. 2.Sídlo organizace je určováno podle bydliště předsedy klubu.

 

 1. 3.Organizace působí v Pošumaví

 

 1. 4.Organizace používá zkratku MK Bolešiny

 

II.

Charakteristika, poslání a hlavní úkoly

 

 1. 1.LMK Bolešiny (dále jen Klub) je dobrovolnou, sportovní, zájmovou a technickou organizací sdružující zájemce a příznivce modelářské činnosti z Pošumaví.

 

 1. 2.Základním posláním a hlavními cíli klubu je vytváření podmínek pro Modelářskou činnost členů klubu a mládeže, propagace modelářského sportu a organizace modelářských sportovních a společenských akcíokruhu své působnosti. Budování, údržba a provoz modelářského areálu v katastru obce Slavošovice.

 

 1. 3.Při své činnosti vychází klub ze stanov Svazu. Ustanovení, která nejsou upravena těmito stanovami, přebírá ze stanov Svazu.případě rozporu mají stanovy klubu přednost před stanovami Svazu.

 

III.

Členství a organizační struktura

1.Členství v Klubu je dobrovolné. Členem se může stát každý občan ČR starší 15 let.Mládež do 15 let věku je sdružována v kroužku působícím v rámci klubu.

-   věk do 15 let

-   písemná přihláška podepsaná jedním z rodičů nebo zákonným zástupcem

-   zaplacení členského příspěvku do 10 dnů od přijetí

-   schválení přijetí výborem

-   podání písemné žádosti o přijetí za člena k rukám předsedy Klubu,nebo jednatele

-   schválení Členskou schůzí

-   zaplacení vstupního poplatku do data stanoveného při přijímání do Klubu

-   seznámení se Stanovami Klubu a písemné potvrzení souhlasu s nimi

 

2.Členství v Klubu zaniká:

 

Udělení Čestného členství

Čestné členství může být uděleno členovi Klubu

Kandidáta na udělení čestného členství navrhuje Výbor klubu.

Udělení čestného členství schvaluje Členská schůze.

Udělení čestného členství znamená

Čestný člen není vyvázán z povinnosti účastnit se členských schůzí.

 

 1. 3.Nejvyšším orgánem Klubu je Členská schůze, která nadpoloviční většinou rozhoduje o činnosti a hlavní náplni práce Klubu. Členská schůze se svolává nejméně 2 krát do roka,toho jedenkrát jako výroční. Návrh na svolání mimořádné schůze může podat kterýkoliv člen klubu k rukám jednatele nebo předsedy klubu. Výbor je povinen tento návrh přijmout a, posoudí-li ho jako opodstatněný, svolá mimořádnou členskou schůzi. O rozhodnutí Výboru bude navrhovatel informován.

Členská schůze

 

 1. 4.Výbor klubu se schází dle potřeby. Je tříčlenný při počtu členů do 25 včetně, pětičlenný do 50 včetně, sedmičlenný do 100 členů včetně a devítičlenný nad 100 členů klubu.

Skládá se z předsedy, jednatele, hospodáře, místopředsedy, pokladníka a členů výboru.

Výbor řídí činnost klubu mezi jednotlivými členskými schůzemi. 

Ve své činnosti se řídí usnesením členské schůze.

Předseda a místopředseda jsou zároveň statutárními zástupci Klubu s právem jednat jménem

klubu a právem podpisovým. Statutární zástupci mají právo rozhodovat o finančních otázkách

do výše 3000 Kč resp. do 5000 Kč s dodatečným schválením výboru.

Výbor Klubu je oprávněn rozhodovat o finančních otázkách do výše 5000 Kč resp.

Do 15000 Kč s dodatečným schválením Členskou schůzí.

 

 

 1. 5.Revizní komise je minimálně dvoučlenná a skládá se z předsedy revizní komise a jadnoho až dvou členů. Její povinností je kontrola účetnictví Klubu a kontrola plnění usnesení Členských schůzí. Vede evidenci účasti členů na klubových akcích a jejich přípravě, brigádách a členských schůzích. Zpracovává a předkládá revizní zprávu na Výroční členské schůzi Klubu. Schází se dle potřeby.

 

 1. 6.Práva a povinnosti člena kroužku a člena Klubu

Člen kroužku je povinen

Má právo

Člen Klubu je povinen:

Pro členy se zdravotním nebo tělesným omezením bude Výbor klubu povinnosti

upravovat individuálně.

 

Má právo:

Člen starší 70 let má právo

*Brigádnickou činností se rozumí činnost spojená s úpravou a údržbou areálu letiště,

vedení kroužku mladých modelářů a údržba travnaté plochy.

 

 1. 7.Postihy a pokuty

Člen Klubu zaplatí pokutu za neúčast na

Bude postižen, pokud

O druhu postihu rozhodne Výbor klubu a ten pak svůj návrh postihu předloží k 

projednání a odsouhlasení Členské schůzi.

Postihy a pokuty budou řešeny vždy při Výroční členské schůzi, kde bude stanoven i

termín a výše úhrady.

 

Modelářský klub SMČR č.186

Modelklub Bolešiny p. s.

33901 Klatovy, Bolešiny 98

IČO 69460183

 

 

 

 

 

Dodatky ke stanovám

 

26.01.2019

Členská schůze odsouhlasila a schválila výši klubového příspěvku: